„Aki joghallgatóként elindul, mindenképpen nyer!” – Versenyek, pályázatok, ösztöndíjak az ÁJTK-n

competition-law

A hallgatói lét nem csak a tanulásról szól – hangoztatják sokan, legyenek bármely szak hallgatói értve ez alatt leginkább az egyetemi, kari bulikat. Ugyanez igaz arra is, hogy a könyvek bújásán kívül ugyanolyan fontos a versenyeken, pályázatokban, tudományos diákkörökben való részvétel is. Egyrészt ezek mind színesítik a szemináriumok, előadások, zárthelyik és vizsgák heti körforgását. Emellett azonban sokat hozzátesznek egy hallgató pályájához is, kívánjon majd elhelyezkedni akár a gyakorlatban, akár tudományos vonalon.

Ebben a cikkben arra vállalkoztunk, hogy végig vesszük azokat a lehetőségeket, amelyeket karunk egyes tanszékei kínálnak helyi, illetve országos szinten.

11IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjasok öt vidéki jogi karról a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében 2018. februárjában. A szegedi csapatot Prof. Dr. Szomora Zsolt vezette.

A hallgatók tanulmányi és más eredményeit kiterjedt ösztöndíjrendszerrel ismeri el az Egyetem és az állam is. Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával idén is meghirdetik karunkon az IM Nemzeti Kiválósági, illetve Tanulmányi Ösztöndíjat a nappali tagozatos hallgatók számára. Előbbit pályázat útján minden önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a megelőző szemeszterben. Fontos tudni, ez a lehetőség az elsősök számára is nyitva áll, ők a felvételi pontszámaikkal pályázhatnak. A Nemzeti Kiválósági értékelési rendszerébe nem csak a kiemelkedő tanulmányi átlag, hanem a tudományos és közéleti tevékenység is ugyanannyira fontos a többletpontok tekintetében. Többletpontot érnek a nyelvvizsgák, versenyek is! Az ösztöndíj összege havi 60.000 Ft, tehát 300.000 Ft-ot kap kézhez az, aki eredményesen pályázza meg.

Az IM Tanulmányi Ösztöndíjat az előbbivel ellentétben nem szükséges megpályázni. Azt ugyanis minden önköltséges jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,51-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a megelőző félévben. Az ösztöndíj összege – az elért átlag és a rangsorban betöltött helytől függően – havi 10.000 és 30.000 Ft között mozog. Ugyan lapzártánkkor mindez már aktualitását vesztette, azonban mindenképpen érdemes figyelni a híreket, mert nem csak az őszi félévben nyílnak meg ezek a lehetőségek! Érdemes tisztában lenni vele, hogy ezen ösztöndíjak folyósítása rendszerint félév végén, egy összegben történik.

Az egyik, s talán a legnagyobb elismerés egy egyetemi hallgató számára az, ha a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban – leánykori nevén Köztársasági Ösztöndíjban – részesül. A fentiekkel ellentétben itt már a megelőző teljes tanév tanulmányi eredménye esik a latba. Az NFÖ tehát 10 hónapra szól, összege 40 000,- Ft havonta. A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesíteni. A jó jegyek mellett természetesen az aktív közösségi (pl. HÖK, Pro Jure, IDSA, SZTEP, AIESEC, stb.) és sporttevékenység is nagyon fontos. Karunk és egyetemünk legkiválóbb hallgatóinak elismerése ez. Ezt jól mutatja, hogy – hasonlóan a korábbiakhoz – az SZTE-ről ezúttal 94 pályázat kedvező elbírálására lehet számítani.

Abban talán mindenki egyetért, hogy egy egyetemista legnagyobb lélegzetvételű megmérettetése az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, azaz az OTDK-n való részvétel. Mindezt egy kari TDK-forduló előzi meg, ez év november 7-én. A dolgozatukon épp az utolsó simításokat végző hallgatók itt szerezhetik meg a kvalifikációt az országos megmérettetésre. A pályamunkák elkészítésénél alapvető elvárás a plágiummentesség, hivatkozás nélkül még saját munkát sem szabad idézni! Azok, akik az érintett szekció nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett kari TDK-fordulón kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat a rendszerbe. Az Állam- és Jogtudományi Szekcióban a nevezési határidő 2018. december 12., szerda éjfél. Az XXXIV. OTDK ezen szekciójában az eseményre 2019. április 10-12-én kerül sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Nem ritka azonban, hogy egyes pályázatokat más területekbe, akár a had- és rendészettudományi, akár a társadalomtudományi szekciókba sorolnak. Egy pályamunka maximum mérete max. 50 oldal, 2,5 szerzői ív, azaz 100 000 leütés lehet, szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt. Mindannyiunk büszkeségére karunkról évről évre számos dolgozat nyer helyezést, különdíjat. Dr. Pongó Tamás, az Alkotmányjogi Tanszék tanársegédje szerint már maga az OTDK-n való részvétel is rengeteget hozzátesz a CV-hez, egy állásinterjúhoz. Aki még csak gondolkozik azon, hogy belefog egy kutatásba, opponensként is részt vehet a kari TDK-n. Az opponens meghatározott szempontok alapján érdemi kritikát nyújt egy műhöz öt percben, ami kiváló tréning egy hallgató számára, és jó kiindulópont egy saját kutatás elkezdéséhez. Ráadásul magán az OTDK-n is lehet szerepelni opponensként, sőt legjobb opponensi díjak is kiosztásra kerülnek az országos versenyen.

Jogtörténetből elvárás a levéltári munka megjelenése a dolgozatban, ami elég időigényes, így azt ajánlom, hogy minél hamarabb válasszanak témát és kezdjenek el vele foglalkozni. – ezt már Dr. Pétervári Máté, a Magyar Jogtörténeti Tanszék tanársegédje javasolja. Kérdésünkre válaszolva kiemeli: Jó OTDK-dolgozat csak nagyon sok munkával születhet! Emellett szerinte fontos szempont, hogy feldolgozatlan és minél érdekesebb témát válasszanak a diákok, mert azzal lehet igazán jó eredményt elérni. Ezt erősíti meg a végzős Krusóczki Bence is. Dolgozatával 1. helyezést, valamint különdíjat is nyert már a Magyar Állam- és Jogtörténeti Szekcióban. Szerinte egy ilyen pályamű a későbbiekben akár évfolyamdolgozat vagy szakdolgozat alapját is képezheti. Kiemeli: egy sikeres pályamunkával egyből megnyílnak a publikálási lehetőségek, hallgatói workshopok is a hallgatók számára, amelyek szintén nagyon sokat tesznek hozzá a majdani szakmai-tudományos előmenetelhez. Más országos vagy akár nemzetközi szintű konferenciákról kiadványok is készülnek, mely szintén bővíti egy diák profilját. Bence mások mellett korábban Krakkóban utóbb pedig Athénban megrendezett workshopokon öregbítette a Szegedi Jogtörténeti Iskola hírnevét. Meggyőződése, egy eredményes publikáció mögött 70%-ban a tanszéktől, oktatóktól, konzulenstől kapott támogatás áll. Az OTDK-ra készülők figyelmébe a következőket ajánlja: Szerinte a jó dolgozat még önmagában nem elég az eredményes szerepléshez. A tudás mellett szükséges még hozzá egy alaposan kutatott szakirodalom is, amely jól alátámasztja a pályaműben tett megállapításokat, kutatási eredményeket. A TIK-ben található Klebelsberg Könyvtár mellett érdemes máshol is kutatni. Erre a célra a legalkalmasabbak az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK), valamint az Országgyűlési Könyvtár katalógusai. A végzős hallgató hozzáteszi még: nagyon fontos a jól összeállított hivatkozási jegyzék. Érdemes az eredményeket az adott téma gyakorlatában előfordult esetekkel is kiegészíteni, ezek ugyanis sok pluszt tesznek hozzá a munkákhoz.

Dr. Szivós Kristóf doktoranduszhallgató szerint a jó tudományos munka alapját leginkább a történeti háttér biztosítja. Ez ráadásul a hatályos jogi területen kissé elhanyagolt módszer, így mindenképpen nóvumként szolgálhat. Kristóf tapasztalatból beszél, hiszen számos versenyen részt vett már, jelenleg pedig polgári eljárásjoggal foglalkozik a Civilisztikai Tudományok Intézetében. A kutatást mindig jó egy elméleti, dogmatikai alapozással kezdeni, így átfogó képet kaphatunk egy-egy jogintézményről. – véli a PhD-hallgató. Véleménye szerint egy ifjú kutató akkor lesz a leghatékonyabb, ha meri megfogalmazni az általa képviselt irányt, ötleteit. Interjúalanyaink mindannyian egyetértenek abban, hogy a versenyeken kívül minden más közéleti tevékenység is rendkívül sokat tesz hozzá ahhoz, hogy minél jobban felépítse magát egy hallgató. Valamennyien demonstrátorként kezdték pályájukat, mely a gyakorlatba kikerülve és az ösztöndíjértékelési rendszerekben is releváns tapasztalatot jelent.

2Az SZTE ÁJTK oktatói, versenyzői, opponensei a XXXIII. OTDK-n a Miskolci Egyetemen, 2017. márciusában

A következőkben a nagy presztízsű, tudományos ösztöndíjak között az Új Nemzeti Kiválósági Programot (ÚNKP) szeretnénk bemutatni. Ezt először 2016-ban hirdették meg, célja a kutatói életpálya, a hallgatói innováció népszerűsítése. Szorosan összekapcsolódik a már említett OTDK-val, kiváló lehetőséget adva arra, hogy az ott elért kutatási eredményeket e program keretében is kamatoztatni lehessen. A pályázható ösztöndíjak havi 50.000,-től 300.000,- Ft-ig terjednek, a pályázatok 5 vagy 10 hónapos futamidőre nyújthatók be. Biztosan állíthatjuk, az elszánt hallgatók ehhez is megkapják a lehető legnagyobb segítséget tudománykarunk tanszékeitől, oktatóitól. Az ÚNKP-val kapcsolatban nem szabad elfelejteni, hogy, az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat nem pályázhatja meg az a hallgató, aki a megelőző tanévben pénznyereményben részesült a Program keretében.

Az általunk megkérdezettek mind egyetértenek abban, hogy érdemes olyan lehetőségeket megpályázni, amelyek szorosan kapcsolódnak választott pályánkhoz. A magánszférában is meghatározó a hallgatói idő alatt végzett tudományos munka, hiszen ebből látják a munkaadók, mennyire szorgalmas, elhivatott az illető. A közszférában azonban ezek méginkább jelentősek. Ilyen szakmai megmérettetések a következők. Az OBH évről évre meghirdeti a 2014-ben indult Mailáth György Tudományos Pályázatot, amelyre rendszerint polgári jogi, büntetőjogi, valamint együttesen munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi szekciókban lehet jelentkezni bírói és joghallgatói tagozatokban. „Aki joghallgatóként elindul a pályázaton, mindenképpen nyer” – mondja dr. Szivós Kristóf. Az első helyezettek kéthetes gyakorlaton vehetnek részt a Hivatalban, vidékiek esetén ez teljes körű szállással és ellátással is jár. Kiváló lehetőség, hogy az OBH a nyertes pályaműveket önálló kiadványban kívánja megjelentetni, de a szerzőknek lehetőségük van a pályaművek más kiadványban történő publikációjára is. Szegedi sikerekről is értesülhetünk e pályázattal kapcsolatban. Kristóf  és Máriás Attila I. helyezést értek el, míg Varga Petra III. helyezésben, Balázs Barbara pedig különdíjban részesültek.

Meg kell említenünk még a Kozma Sándor Emlékpályázatot is, melynek keretében büntetőjoggal, illetve az ügyészségekhez kapcsolódó egyéb területekkel összefüggő tanulmány készítése a feladat. E pályázaton a tavalyi évben Balázs Barbara II. helyezésben részesült.

Dr. Tamási Éva tanárnő az Európai Jogtörténeti Tanszék adjunktusa biztosít minket afelől, hogy a fentiekhez kiváló alapot kaphatnak az érdeklődők mindkét szegedi jogtörténeti műhelyben is. Külön kiemeli, a Pólay Elemér Alapítvány égisze alatt elérhető lehetőségek a kar minden hallgatója számára nyitva állnak.

Idén is egy újabb izgalmas jogterületen elért szegedi sikerről érkezett hír a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Pályázatával kapcsolatban. A Hatóság fennállásának ötödik és az első magyar adatvédelmi törvény megszületésének huszonötödik évfordulója alkalmából meghirdetett pályázatán az SZTE-s Stricz Walter Roland 2., Szecskó Enikő pedig 3. helyezést értek el. A díjátadón Dr. Péterfalvi Attila elnök kiemelte, mivel első helyet nem osztottak ki, helyezésben csak Karunk hallgatói részesültek. Nem csak az évről-évre meghirdetendő versenyeken érdemes tehát részt venni, érdemes odafigyelni minden más lehetőségre is!

A fentivel ellentétben már nem először hirdet pályázatot a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság ezúttal A fegyveres védelem, a honvédelem és a katonai büntetőjog kortárs szabályozási, valamint rendszertani kérdései című pályázatot. Dr. Törő Sándor docens úr, Csongrád megyei főügyész helyettes a Bűnügyi Tudományok Intézete keretében minden évben hirdet e témához kapcsolódó fakultatív kollégiumot A katonai bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései címmel. Ahogyan arról a Tanár úr büszkén beszámol, hallgatói közül OTDK-helyezett is került már ki. A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 18., 23 óra 59 perc. A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány, melynek célja, hogy a Sófi Ösztöndíjjal támogassa a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel rendelkező egyetemi hallgatókat. Az Alapítvány egyedülálló tevékenységének és komplex értékelési rendszerének köszönhetően a magyar felsőoktatás legrangosabb ösztöndíjait osztja ki évről évre. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el, és a legjobb 5 jelöltnek ítéli oda a fejenként 200.000 Forintos ösztöndíjakat. További 6 pályázó fejenként 50.000 Ft különdíjban részesül. Itt leginkább a tudományos, kutatási eredmények számítanak.

Ezzel némiképp összefügg a Szegedi Tehetséggondozó Tanács által rendre meghirdetett SZTE TALENT Ösztöndíj és Kiválósági Lista, valamint az SZTE Esélyegyenlőségi Talent Ösztöndíj. Utóbbi rendkívül jó lehetőség a fogyatékossággal élő, roma származású, valamint hátrányos helyzetűek számára.

Lapzártánkkor is aktualitással bír még Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíjpályázata, amelyet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) gondoz. A pályázatban – melynek összege 10 hónapra szólóan havi 10.000 Ft – a kiemelkedő tanulmányi eredmény mellett előnyt jelent az aktív közéleti és sporttevékenység. A pályázat benyújtásának határideje 2018. október 21. vasárnap 23 óra 59 perc. Mindannyiunk büszkeségére Karunkról évről évre kerülnek ki hallgatók, akik ebben az elismerésben részesülnek.

Ahogyan az már korábban is említettük, a minél kiemelkedőbb szakmai-tudományos előmenetelhez elengedhetetlen a publikálás. Az ArsBoni jogi folyóirat Cikkíró Pályázata nagyszerű alkalom a bizonyításra! A legutóbbi alkalommal az Üzleti Jogi Intézetből Szegedi Levente végzős és dr. Labancz Andrea PhD-s hallgatók is remekeltek ezen a megmérettetésen. Szivós Kristóf cikke Kiváló Írás minősítésben részesült. A beküldött pályaművek továbbra is olvashatók a portálon. Kun Kata ötödéves jogászhallgató cikke Smart contracts – okosabb a szerződésed mint egy jogász? – címmel érhető el az arsboni.hu-n.

A továbbiakban azt vesszük sorra, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre karunk egyes tanszékein:                                           Az Alkotmányjogi Tanszékre „bekopogtatva” az immár hagyományosnak mondható versenyekről tájékoztat dr. Márki Dávid, akivel már szemináriumokon is találkozhatnak a másodéves hallgatók. Megemlíti többek közt a tavaszi, valamint a Mikulás Napi Alkotmányjog Versenyt, ahol alkotmányjogi képrejtvényektől kezdve, az activity-ig különböző teszteket, gondolkodtató feladatokat oldhatnak meg a hallgatók 3 fős csapatokban.

Ennél már kicsit nagyobb horderejű megmérettetés az Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny. A megelőző tanévben például sikerült úgy megszerveznünk, hogy a zsűri az alkotmánybíróság elnökéből, valamint 2 alkotmánybíróból állt. E szakmai zsűri előtt bizonyíthatták rátermettségüket és alkotmányjogi tudásukat a hallgatók – számol be a tavalyiakról a PhD-hallgató. Szerinte a hallgatók tanulmányaik elején nem igazán szokták megérteni a TDK és a különböző tanulmányi versenyek jelentőségét. Mégis bátorítana mindenkit, hogy az egyetemi élet adta szórakozási lehetőségek mellett fektessen egy kis energiát a tudományos tevékenységekre is, hiszen ezáltal elképesztő előnyre tehető szer, amelyet a munkaerő piacon tudnak majd kamatoztatni.

Ezen felül a tanszék nagy hangsúlyt fektet a kétévente megrendezésre kerülő OTDK-ra. A felkészülés során több háziversenyt is szoktunk szervezni, hogy segítsük a hallgatók fejlődését a nagy megmérettetés előtt. – tudjuk még meg tőle.

A szintén PhD-ösztöndíjas dr. Lichtenstein András az ún. büntis portfólióba avat be minket. Az egyik legnépszerűbb megmérettetés az Intézetben a büntetőjogi perbeszédverseny kari fordulója, valamint az Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny, melynek az oktatók nagy büszkeségére idén májusban az SZTE adott otthont. Nagyszerű alkalom a tapasztalatcserére az intézetbeni demonstrátorkodás mellett a Sanghajból érkező kínai hallgatóknak idén szervezett Gateway Summer School on Criminal Justice című nyári egyetem. Ehhez kapcsolódik az ENSZIMU elnevezésű projektelem, amely egy büntetőjogi perszimuláció (ún. MOCK trial) magyar hallgatók részvételével, magyar büntetőjog alapján, angol nyelven külföldi vendégek számára. A tanszéken büszkék arra, hogy idén májusban oktatók és bűnügyi modulos hallgatók jogesetmegoldó szakmai táborban vettek részt Torockón. A 2018/19. tanév I. félévében büntetés-végrehajtási jogi, valamint ember és gép tematikájú workshopokkal készülünk, decemberben pedig a Szegedi Törvényszékkel együttműködésben szervezett perszimulációs versenyen mérhetik össze tudásukat és rátermettségüket az indulók, illetve a Humboldt-ösztöndíjasok Neue Grenzen című konferenciájára várjuk az érdeklődőket. – avat be az idei tervekbe András.

Gazdagon találnak lehetőségek azok is, akik a Civilisztikai Tudományok Intézetének keretein belül mérnék össze másokkal tudásukat a polgári jog területén. Árvai Gergő az Intézet negyedéves demonstrátora szerint amellett, hogy a versenyeken való részvétel szakmailag nagyon jelentős, hatalmas élmény is egyben. Kérdésünkre válaszolva megemlíti a Polgári Jogi Activity Versenyt (Itt a kari első helyezett megy tovább az országos fordulóra.), valamint a Polgári Jogi Jogesetmegoldó Versenyt (Amelyről kari első helyezettként kikerülő – felperesi és alperesi pozíciókban – megy tovább az országosra.) – tudhatunk meg tőle többet a megmérettetésekről. Idén Stricz Walter Rolanddal és Zsurzsa Zsolt Józseffel egy csapatban lettek I. helyezettek az erdélyi Sapientia Egyetem versenyén. Emellett Gergő  polgári jogból kari I. helyezést, győri perbeszédversenyen pedig II. helyezést ért el. Aktualitás, hogy idén is meghirdették a Nagy László Magánjogi Érvelésversenyt, amelyre október 24-ig van lehetőség jelentkezni.

Ahogyan a Közigazgatási Jogi Tanszék által meghirdetett jogesetmegoldó versenyek esetében már egyfajta hagyományról beszélhetünk, úgy különféle megmérettetéseken keresztül évről évre lehetősége van a hallgatóknak elmerülni a munkajog világában is.

Prof. Dr. Hajdú József, a Munkajogi és Szociális jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára kiemeli Erasmus-kapcsolataikat, valamint büszkén említi meg a munkajogi iskola Mannheim-Szeged Workshopját, utóbbira minden tanév 2. félévének kezdetén kell jelentkezni. Nem mellesleg mindezek közösek a Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetével, azonban a munkajogi perbeszédversenyre nem jogászhallgatók nem jelentkezhetnek – tudjuk meg Professzor úrtól. Az Országos Munkajogi Perbeszédversenyről bővebb információt már Dr. Waldmann Gábor docens úrtól kapunk. A megmérettetés az ország jogi egyetemeinek hallgatói között folyik. Minden egyetem 3 hallgatót nevez, akiknek a versenyen felperesi, alperesi vagy bírói pozícióban kell „szerepelniük”, egy jogesetet előadniuk. Ez minden évben tavasszal kerül megrendezésre, legközelebb 2019 áprilisában, Győrben rendezik meg. A jelentkező hallgatók felkészítésére egy kollokvium keretében (Munkajogi perszimuláció, párbeszédverseny-tréning) kerül sor heti egy alkalommal, amely 2019 februárjában indul, és amelyet Dr. Ember Alex adjunktus és Dr. Waldmann docens urak tartanak.

A Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszéken elérhető lehetőségekbe dr. Pászka Imre Ágoston doktorandusz hallgató vezet be bennünket. Mint kiderül, az elmúlt időszakban két versenyre is minden évben delegáltak hallgatókat a tanszék oktatói. Ezek közül az egyik az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny, az uniós jog területén pedig a Miskolci EU Vándorkupa. Ezentúl természetesen az OTDK-n is részt vesznek pályaművekkel, illetve opponensek delegálásával. Vannak még más, nemzetközi szintű versenyek is, például a MootCourt-típusúak, amelyeken az idén is szeretnének hallgatókat indítani. Mindemelett Imre megemlíti még a Magyar ENSZ Társaság nagysikerű programját, az ENSZ Akadémiát, ahol ugyancsak rendszerint eredményesen vesznek részt a diákok. Idén első alkalommal szerveznek egy tanszéki nemzetközi jogi jogeset-megoldó versenyt ahol csapatban indulhatnak majd a hallgatók – avat be a részletekbe a PhD-hallgató.

33A lelkes oktatói és előadói csapat az Összehasonlító Jogi és Jogszociológiai TDK „Az első évfolyam legjobb előadója” című prezentációs versenyen 2018 februárjában.

Dr. Patyi Zsófia, az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet tudományos segédmunkatársa kérdésünkre elárulja: Az intézet meglévő, széleskörű Erasmus + kapcsolatai mellett folyamatban van a Genovai Egyetemmel (Università Degli Studi Di Genova) való partnerség kialakítása is. Ezen kívül az Intézet évről évre megrendezi a már hagyományosnak mondható Az első évfolyam legjobb előadója prezentációs versenyt, amelyre idén februárban került sor nagy érdeklődés mellett. Bibok Ágnes első, Restás Cintia és Erdősi Gergely megosztott második, Hegyi Eszter és Visnyei Violetta megosztott harmadik helyezettként végeztek. Az Apáthy István pályázat keretében a Magyar Szerzői Jogi Fórum a legjobb szerzői jogi témájú szakdolgozatokat díjazza. 2017-ben rendhagyó módon nem három, csupán két díjat osztott ki az Egyesület. Dr. Mezei Péter docens úr büszkeségére két szegedi hallgatója nyerte el az elismerést. Az első helyezett Paku Dorottya, a másik díjazott pedig Kaskovits Melinda lett.

Elmondható, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által meghirdetett Újvári diplomadíj pályázaton is taroltak az ÁJTK hallgatói. Név szerint: Walsh Máté Gergely és Tóthné Sztoján Krisztina.

Kari körkapcsolásunk végéhez érve kijelenthetjük, számtalan lehetőség áll rendelkezésre a hallgatók számára, hogy összemérhessék tudásukat, valamint jobban elmélyüljenek egy-egy tudományterület kutatásában. A témában nagyon hasznos információk találhatók még a rendszeresen megjelenő Tudományos és Pályázati Hírlevélben, amelyet Dr. Varga Norbert docens úr, a tudományos ügyek dékánhelyettese tesz közzé .

Erdősi Gergely

Kép forrása: https://blog.ipleaders.in/opportunities-in-competition-law/